Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zologie (hierna: “Zologie”)

Zologie, Pieter Rubberecht
Lodewijk Weijtenstraat 66
2900 Schoten, België
BE0897.172.893

1.    Toepassing

1.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle offertes, diensten, producten en overeenkomsten van Zologie.

1.2.           Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De toepassing van enige (algemene) voorwaarden van de Klant is uitgesloten behoudens indien dat expliciet anders is overeen gekomen tussen partijen.

2.   Definities

Bijzondere Voorwaarden: De specifieke uitvoeringsmodaliteiten of kenmerken van de producten of diensten, die de partijen overeenkomen, zoals (niet limitatief) een geaccepteerde offerte of concrete bestelling.

Klant: De entiteit, persoon of vennootschap die een bestelling plaatst bij Zologie of die als klant wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

Milestone: Een vooraf bepaalde fase van een Project.

Overeenkomst: Deze algemene voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Overmacht: Een situatie die de normale uitvoering van de Overeenkomst al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk verhindert, buiten de wil van de betrokkene partij, zoals (niet limitatief) brand, overstroming, natuurramp, embargo’s, blokkades, langdurige afwezigheid van cruciale medewerkers, wettelijke beperkingen, instructies van de overheid, storing van elektriciteit, internetverbinding of telecommunicatie netwerk, etc..

Project: Een doelstelling van de Klant waarvoor de dienstverlening door de Klant deels of volledig aan Zologie wordt toevertrouwd.

3.   Uitvoeringsmodaliteiten

3.1.           Zologie zal de Projecten in het kader van de Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren, overeenkomstig de specificaties van de offerte en de bestelling. Zologie mag ten volle vertrouwen op de informatie verschaft door (de medewerkers van) de Klant en mag er steeds van uitgaan dat de verleende informatie correct, actueel en volledig is.

3.2.           De Klant erkent dat de diensten die door Zologie worden geleverd in sterke mate afhankelijk zijn van efficiënte samenwerking tussen de partijen, en verbindt zich ertoe steeds tijdig alle in redelijkheid door Zologie gevraagde input en medewerking te verlenen gedurende het verloop van een Project. Indien de Klant niet inhoudelijk reageert op een verzoek om bevestiging van Zologie, binnen drie (3) werkdagen na het versturen daarvan, mag Zologie het voorwerp van de bevestigingsvraag als door de Klant geaccepteerd beschouwen.

3.3.           In gezamenlijk overleg zullen de verschillende fasen van het Project worden vastgelegd in Milestones. De Klant kijkt bij iedere Milestone de stand van het Project na en stuurt bij waar nodig. Telkens een Milestone wordt bereikt, zal Zologie het resultaat daarvan aan de Klant overmaken met het verzoek de resultaten van het Project tot aan de Milestone te aanvaarden. Indien aanvaarding van een Milestone niet binnen drie (3) werkdagen door de Klant wordt bevestigd, wordt de Milestone definitief geacht te zijn aanvaard.
Aanpassingen op verzoek van de Klant m.b.t. een element binnen een reeds aanvaarde Milestone, zullen steeds buiten de initiële offerte worden uitgevoerd, in overeenstemming met de op dat ogenblik geldende uurtarieven van Zologie en/of op basis van een bijkomende offerte.

3.4.           De Diensten worden geleverd vanuit de kantoren van Zologie, of enige andere locatie die zij gepast acht. Verplaatsingen naar de kantoren van de Klant zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet inbegrepen in de prijzen.

3.5.           Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en aldus niet bindend voor Zologie, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zologie streeft er evenwel steeds naar de ingeschatte leveringstermijn te respecteren en zal de Klant op de hoogte houden van eventuele vertragingen. Vertraging in oplevering kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

4.   Licentie en intellectuele rechten

4.1.           Licentie. Vanaf de volledige betaling van de overeenstemmende facturen, inclusief eventuele nalatigheidsintresten en -vergoedingen, verleent Zologie aan de Klant een exclusief, tijdelijk en niet-overdraagbaar gebruiks-, reproductie- en mededelingsrecht op het opgeleverde eindresultaat van het Project, binnen de limieten hierna bepaald (hierna: de “Licentie”).

4.2.           Territorium. De geografische ruimte waarbinnen de Licentie door de Klant gebruikt mag worden, wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling, geldt de licentie van de Klant binnen het grondgebied van de Europese Unie.

4.3.           Voorwerp. De Licentie omvat uitsluitend het eindresultaat van het Project in zijn geheel, en niet de afzonderlijke onderdelen van het Project, noch voorontwerpen, drafts, schetsen en andere onafgewerkte of niet-finaal opgeleverde elementen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het de Klant niet zijn toegelaten om de resultaten van het Project te wijzigen, te vertalen of anderszins aan te passen.
Tenzij anders overeen gekomen in de Bijzondere Voorwaarden betreft de Licentie uitsluitend gebruik via al dan niet commerciële kanalen waarbij geen mediabudget wordt gespendeerd door de Klant. Onder dergelijk gebruik wordt hier verstaan gebruik als online (bedrijfs- of instructie-) video op de eigen website, socialemediakanalen of op eigen live events van de Klant. Tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden omvat de Licentie geen communicatie aan het publiek als reclamespot op internet, radio- of televisie, of via andere communicatiekanalen tegen betaling aangeboden.

4.4.           Duur. De duur van de Licentie wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Bij gebreke aan specifieke bepaling, geldt de Licentie die aan de Klant wordt verleend voor een periode van tien (10) jaar, te rekenen vanaf oplevering van het eindresultaat van het Project.

4.5.           Limieten aan de exclusiviteit. De Licentie die aan de Klant wordt verleend is slechts exclusief m.b.t. het totale resultaat van het Project. Zologie behoudt zich steeds het recht voor afzonderlijke onderdelen (designs, modellen, personages, iconen, etc.) te hergebruiken voor andere doeleinden of in licentie te geven aan derden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Zologie zich het recht voor de resultaten van een Project (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken als referentie- of promomateriaal op de eigen website of socialemediakanalen, ter vertoning op beurzen en tentoonstelling en/of bij een prospect of reeds bestaande klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan Zologie daarbij al dan niet, naar eigen goeddunken, de naam van de Klant vermelden als referentie.

4.6.           Licentie is geen overdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent Zologie aan de Klant een Licentie, en draagt Zologie geen intellectuele eigendomsrechten over aan de Klant. Indien de partijen toch in een overdracht van intellectuele eigendomsrechten zouden voorzien, dient deze schriftelijk te worden opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden, waarbij uitdrukkelijk en afzonderlijk dient te worden aangegeven van welke specifieke onderdelen van het Project (muziek/ voice-over/ tekeningen/ iconen/ …) de intellectuele eigendomsrechten aan de Klant worden overgedragen.

4.7.           Gebruik buiten de limieten van de Licentie. Exploitatie van intellectuele eigendom van Zologie of van derde rechthebbenden, buiten de limieten van de Licentie, kan aanleiding geven tot bijkomende licentievergoedingen en/of schadeclaims. In dat geval behoudt Zologie zich het recht voor een forfaitaire onkostenvergoeding te factureren van 200 Eur, niettegenstaande het recht van Zologie bijkomende vorderingen van derde partijen integraal door te factureren aan de Klant. De Klant verdedigt,  vrijwaart en stelt Zologie integraal schadeloos voor en tegen enige klacht, vordering of aanspraak van derden, ten gevolge van enig gebruik van het Project dat de Licentie overschrijdt, door de Klant, diens aangestelden, of enige andere partij die via de Klant toegang kreeg tot de resultaten van het Project.

4.8.           Naamsvermelding. Het is de Klant niet toegestaan auteursrechtelijke vermeldingen, zoals de naam of het logo van Zologie of enige andere auteur te verwijderen of aan te passen, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Zologie.

5.   Prijzen en offertes

5.1.           Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden prijzen en tarieven steeds opgenomen in Euro en excl. BTW en enige andere accijnzen, royalties of kosten.
5.2.           Indien er royalties van toepassing zijn op de overeen gekomen Licentie zal dit in de offerte worden aangegeven.
5.3.           Prijzen vermeld op de website, in folders of andere publicaties, zijn indicatief en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Zij vormen geen bindend aanbod.
5.4.           Uitsluitend een formele offerte kan gelden als aanbod van Zologie. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn offertes maximaal dertig (30) dagen geldig. Door een offerte te ondertekenen voor akkoord of anderzijds schriftelijk (incl. email) te bevestigen, plaatst de Klant een definitieve bestelling, die niet geannuleerd kan worden. Een bestelling van de Klant, die niet (volledig) overeenstemt met een bindende offerte vanwege Zologie, is pas bindend voor Zologie na acceptatie. Het factureren van de betreffende diensten of producten kan beschouwd worden als een aanvaarding van de bestelling.

6.    Facturatie en betaling

6.1.           Bij acceptatie van de bestelling van de Klant, factureert Zologie 50% van het totaalbedrag van de bestelling. Zologie zal niet verplicht zijn de bestelling van de Klant aan te vatten, indien zij het voorschot niet (tijdig) heeft ontvangen. Na oplevering van het Project factureert Zologie de overige 50%, alsook eventuele bijkomende diensten of kosten.

6.2.           Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.  Een factuur die niet wordt geprotesteerd binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum, wordt geacht te zijn aanvaard door de Klant.

6.3.           Vanaf het verstrijken van de betaaltermijn, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een conventionele interest verschuldigd, gelijk aan de intrestvoet bepaald in art. 5 van de Wet betalingsachterstand (W. 02/08/2002), vermeerderd met 3%. Bovendien wordt ter compensatie een forfaitaire verhoging toegepast, ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig (50) euro per factuur.

6.4.           Indien Zologie redelijkerwijze twijfels heeft bij de kredietwaardigheid van de Klant, mag Zologie volledige voorafbetaling of andere zekerheid tot betaling verlangen, alvorens een Project op te starten, voort te zetten en/of op te leveren.

6.5.           Enige licenties of intellectuele eigendomsrechten die aan de Klant worden verleend in het kader van de Overeenkomst, worden steeds verleend onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeenstemmende factu(u)r(en), inclusief eventuele nalatigheidsintresten en -vergoedingen.

7.   Duur en beëindiging

7.1.           De Overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van het Project, waarvan de partijen voorafgaand een redelijke inschatting zullen maken.

7.2.           Elk van de partijen kan, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbinden ten laste van de andere partij, door de verzending van een kennisgeving per aangetekend schrijven, indien:
–        De andere partij zich in algemene staking van betaling of een situatie van faillissement bevindt of kennelijk onvermogend is;
–        In geval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude, gepleegd door de andere partij;
–        De andere partij een materiële bepaling of voorwaarde van de Overeenkomst schendt en nalaat de situatie recht te zetten, binnen een termijn van tien (10) dagen na schriftelijk verzoek daartoe.

8.   Aansprakelijkheid

8.1.           De aansprakelijkheid van Zologie vloeit voort uit een inspanningsverbintenis en is, behoudens enige aansprakelijkheid die overeenkomstig toepasselijk recht niet kan worden beperkt, steeds beperkt tot directe schade ten belope van maximaal een (1) maal de waarde van de bestelling van de Klant.

8.2.           Zologie is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade, onrechtstreekse of gevolgschade, waaronder (niet limitatief) wordt verstaan: Winstderving, gemiste besparingen, verlies van cliënteel of medewerkers,  gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen; (ii) schade veroorzaakt door fout of nalaten van de Klant of miskenning van een van de bepalingen van de Overeenkomst.

8.3.           De Klant dient Zologie schriftelijk in kennis te stellen van enig feit dat tot haar aansprakelijkheid kan leiden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de Klant er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze kennis van had kunnen krijgen.

9.   Varia

9.1.           De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).

9.2.           Enig geschil met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, dat niet minnelijk kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen), die exclusief bevoegd zijn.

9.3.           Partijen zijn niet gehouden tot naleving van de Overeenkomst indien en voor zover deze verhinderd is door een situatie van Overmacht. Indien de uitvoering van de Overeenkomst gedurende meer dan dertig (30) dagen wordt verhinderd, ten gevolge van Overmacht, heeft elk van de Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

9.4.           Elk van de partijen gaat de Overeenkomst aan en voert deze uit in volledige onafhankelijkheid. In geen geval bestaat er enige hiërarchische verhouding tussen de partijen.

9.5.           Indien de Klant persoonsgegevens aan Zologie overmaakt in het kader van de Overeenkomst, garandeert de Klant dat hij gerechtigd is de gegevens over te maken voor het gebruik ervan door Zologie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Elk van de Partijen verbindt zich ertoe te allen tijde de toepasselijk wetgeving rond de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

9.6.           De eventuele nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst, dan wel een onderdeel van een bepaling, zal geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van die bepaling, noch op de andere clausules. De partijen zullen in dergelijke situatie de nietige clausule vervangen door een geldige bepaling, die zo veel als mogelijk het beoogde doel van de oorspronkelijke bepaling bereikt.

9.7.           In geval van tegenspraak tussen deze algemene voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben.

9.8.           Deze algemene voorwaarden bevatten, in combinatie met de Bijzondere Voorwaarden, alle rechten en plichten van de partijen en vervangen alle voorgaande voorstellen en overeenkomsten. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk gewijzigd worden, in onderling akkoord.
_________________________________________